Dầu Thủy Lực Dùng Cho Ngành Thực Phẩm – XL7325 Thermal Lube