Dầu Truyền Nhiệt Dùng Trong Thực Phẩm – XL0863 Thermal Lube