Mỡ Bôi Trơn Molykote High Vacuum Grease

Mỡ bôi trơn Molykote High Vacuum Grease là chất bôi trơn và chất trám van. Nó sử dụng bôi trơn các van điều khiển và áp suất, làm mềm nước và van vòi